Rubriky
IT

IT – informačná technológia

IT- informačná technológia

Slovo informačná technológia alebo informačné technológie môžeme definovať ako: 

           1.) systémy, zariadenie, komponenty a softvér, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vyhľadávania, spracovania a ukladania informácií vo všetkých centrách ľudskej činnosti a ktorých použitie vo všeobecnosti vyžaduje použitie elektroniky alebo podobnej technológie 

           2.) široká oblasť týkajúca sa všetkých hľadísk riadenia a spracovania informácií, hlavne vo veľkej organizácii alebo podniku 

           3.) prostriedky a metódy slúžiace na prácu s dátami a informáciami  

           4.) technika, čiže tam zahrňujeme výpočtovú, telekomunikačnú, prenosovú a organizačnú,  a  slúži na spracovanie informácií, ako aj jej programové vybavenie a organizačné usporiadanie. 

           5.) v užšom zmysle metódy, postupy a spôsob zberu, uchovania, spracovania, overovania, vyhodnocovania, distribúcie a včasného doručenia potrebných informácií vo vyžadovanej forme a kvalite, v širšom slova zmysle aj technické a programové prostriedky, ktoré zabezpečujú, prípadne podporujú realizáciu vyššie uvedených činností 

laptop-gbc6a4abd6_640

            6.) systém metód, programov, postupov, aktivít, ktorými sa realizuje maximálne využitie blízkych i vzdialených zdrojov, a to hlavne prostredníctvom komunikácie v počítačových sieťach s cieľom nájsť optimálne riešenie stanovených problémov, alebo dosiahnuť svoje zámery, či uspokojiť svoje potreby. 

desktop-g71dec77d1_640

Ďalej si môžeme povedať, že do IT zahrňujeme aj Informačné a komunikačné technológie alebo menej často informačná a komunikačná technológia,  sú to technológie, ktoré umožňujú elektronicky zaznamenávať, uchovávať, vyhľadávať, spracovávať, prenášať a šíriť informácie. Teda ide o kombináciu informačnej a komunikačnej technológie. Vypočítame to ako : Technológia rovná sa pracovný postup plus súhrn zariadení a nástrojov, pomocou ktorých sa dotyčný pracovný postup vykonáva.