Rubriky
IT

Pojmy z oblasti IT – informačných technológii

Pojmy z oblasti IT – informačných technológii

Tak poďme si trošku predstaiť nejaké základné pojmy z oblasti IT.  

 • Applet – predstavuje program, ktorý je možné vložiť do webovej stránky a používať ho cez prehliadač 

 • AMD – Advanced Micro Devices – firma vyrábajúca procesory a grafické karty do osobných počítačov 

 • Adaptér – časť počítača, ktorá rozširuje jeho možnosti a pomocou ktorej sa pripája ďalšie príslušenstvo počítača 

 • Bluetooth – bezdrôtová komunikačná technológia a slúži k nadviazaniu spojenia medzi dvoma zariadeniami, typicky napríklad mobilným telefónom a osobným počítačom. Dosah 10 metrov. 

 • Bps – bitov za sekundu – je to jednotka, ktorá sa používa pri určovaní rýchlosti pripojenia na Internet 

 • CD-R zapisovateľný kompaktný disk – typ pamäťového média určeného len na jeden zápis.  

 • Cookies – sú to špeciálne súbory, ktoré sa ukladajú v osobnom počítači pri návšteve webových stránok. A stránky si v týchto súboroch ukladajú rôzne informácie o užívateľovi – typicky to môžu byť informácie o prispôsobenom vzhľade stránky 

programmer-g4b6f842f6_640

 • Daemon – je to špeciálny program, ktorý beží bez interakcie užívateľa. Tieto programy väčšinou čakajú na nejakú udalosť, ktorú potom obslúžia a tak zabezpečujú rôzne služby. 

 • Ethernet – súhrn technológií pre budovanie počítačových sietí 

 • Firmware – software, ktorý je natrvalo zabudovaný do zariadenia a slúži na riadenie daného zariadenia. Napríklad ide o operačný systém v staších mobilných telefónoch a kalkulačkách 

 • Freeeware – je poskytovaný zadarmo a jeho tvorca si ponecháva autorské práva, poskytuje však právo software používať bezplatne  

workers-g79a6e3036_640

 • Grafická karta – prídavné zariadenie v počítači, ktoré umožňuje zobrazovanie obrazu na pripojený monitor. 

 • GUI – grafické užívateľské rozhranie – grafické prvky programov a softwaru všeobecne. Prakticky ide o grafické prvky počítača, pomocou ktorých užívateľ komunikuje s počítačom a naopak. 

 

Rubriky
IT

IT – informačná technológia

IT- informačná technológia

Slovo informačná technológia alebo informačné technológie môžeme definovať ako: 

           1.) systémy, zariadenie, komponenty a softvér, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vyhľadávania, spracovania a ukladania informácií vo všetkých centrách ľudskej činnosti a ktorých použitie vo všeobecnosti vyžaduje použitie elektroniky alebo podobnej technológie 

           2.) široká oblasť týkajúca sa všetkých hľadísk riadenia a spracovania informácií, hlavne vo veľkej organizácii alebo podniku 

           3.) prostriedky a metódy slúžiace na prácu s dátami a informáciami  

           4.) technika, čiže tam zahrňujeme výpočtovú, telekomunikačnú, prenosovú a organizačnú,  a  slúži na spracovanie informácií, ako aj jej programové vybavenie a organizačné usporiadanie. 

           5.) v užšom zmysle metódy, postupy a spôsob zberu, uchovania, spracovania, overovania, vyhodnocovania, distribúcie a včasného doručenia potrebných informácií vo vyžadovanej forme a kvalite, v širšom slova zmysle aj technické a programové prostriedky, ktoré zabezpečujú, prípadne podporujú realizáciu vyššie uvedených činností 

laptop-gbc6a4abd6_640

            6.) systém metód, programov, postupov, aktivít, ktorými sa realizuje maximálne využitie blízkych i vzdialených zdrojov, a to hlavne prostredníctvom komunikácie v počítačových sieťach s cieľom nájsť optimálne riešenie stanovených problémov, alebo dosiahnuť svoje zámery, či uspokojiť svoje potreby. 

desktop-g71dec77d1_640

Ďalej si môžeme povedať, že do IT zahrňujeme aj Informačné a komunikačné technológie alebo menej často informačná a komunikačná technológia,  sú to technológie, ktoré umožňujú elektronicky zaznamenávať, uchovávať, vyhľadávať, spracovávať, prenášať a šíriť informácie. Teda ide o kombináciu informačnej a komunikačnej technológie. Vypočítame to ako : Technológia rovná sa pracovný postup plus súhrn zariadení a nástrojov, pomocou ktorých sa dotyčný pracovný postup vykonáva. 

Rubriky
IT

História informatiky

Postupom času bolo možné spracovať informácie rafinovanejším spôsobom. Veľkým míľnikom bolo vytvorenie písma. Záznam znakov umožnil konzervovať informácie exaktnejšie a neskreslil pri tom ich vlastnosti. Prenesená informácia mala väčšiu hodnotu. Médium tejto formy prenosu sa neustále vyvíjalo (vyvíja?). Prvotné prostriedky boli triviálne: kameň, hlinené tabuľky… O niečo vyššie sa objavovali papyrus, pergamen, papier, ktoré spôsobili výrazný rozdiel rýchlosti prenosu informácie. Správcovia informačných technológií tej doby – pisári – mali obrovskú cenu. Konzervovaná informácia naberala na hodnote. 

Proces spracovania a využívania informácií v čo najvernejšej podobe bol v centre diania. Potreba predať ďalej novozískané poznatky naberala na obrátkach s rozširovaním vedomostí ľudstva. Vynálezy ako doskotlač, pečatidlá či razidlá posúvali šírenie poznatkov vpred. V tej dobe novoskonštruovaná kníhtlač bola obrovským posunom. Predávanie informácií sa opäť zrýchľovalo. 

 dokumenty na založenie s.r.o

V ďalšej histórii sa začali vyvíjať technológie, ktoré najprv nemuseli vyzerať ako nápomocné pre rozvoj prenosu informácií. Prístroje sa zdokonaľovali a tým rástli možnosti ich využitia. Revolúcia so sebou priniesla telegraf, ktorý umožnil rýchly prenos informácií na veľkú vzdialenosť. V tomto období sa ľudstvu po prvý krát podarilo preniesť zvukovú stopu. Táto forma spracovania informácie bola fenoménom a ďalším skokom v predávaní informácie. Prvým mediátorom bol telefón. Rádio predsavuje ďalšieho nástupcu v zdieľaní informácie v podobe zvukového záznamu. Samozrejme prenos audio záznamu nezastal pri týchto dvoch zástupcoch. 

Bez likvidácie

Vývoj spracovania a prenosu informácií čo najvernejšie pokračoval v podobe vzniku prvých televízorov. Technika umožnila prenos obrazu. Vlastnosti informácií sa tak lepšie zachovávali počas prenosu. Televízory nezostali poslednými zariadeniami v revolúcii prenosu informácií a hranica sa dnes posúva rýchlejšie ako kedykoľvek v histórii. 

Rubriky
IT

Informatika, informácia v minulosti

Slovo informatika nás prenasleduje v našom každodennom počínaní. Význam tohto pojmu však nie je vždy taký zrejmý ako sa môže javiť. Jazykovedný ústav ľudovíta Štúra vysvetľuje slovo informatika nasledovne: „vedný odbor zaoberajúci sa štruktúrou, vlastnosťami (nie obsahom), spracovaním a využitím informácií, najmä vedeckých, “ alebo: „počítačové spracovanie informácií “.

 

Aby sme mohli ďalej hovoriť o infromatike, je potrebné si presne definovať pojem “informácia“. Informácia je, najjednoduchšie povedané, akási správa o deji podaná medzi odosielateľom a prijímateľom, ktorá znižuje prijímateľovu neznalosť o deji. Správa sa stáva informáciou, keď je spracovaná – človekom, prípadne digitálne.  

 step-by-step-g7b3ac1ef8_640

Druhá definícia informatiky je intuitívnejšia. V tejto časti však budeme pracovať s prvým výkladom, keďže laické znalosti by neboli schopné plnohodnotne obsiahnuť vývoj techniky. Informatika sa ukazuje z tohto uhla pohľadu staršou ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Informatika, alebo skôr jej predchodcovia, sprevádzali ľudstvo počas celej jeho epochy. Informácia bola vždy uschovávaná a prenášaná rozličnými formami, už jaskynní ľudia hľadali cestu, ako spolu komunikovať na dlhšie vzdialenosti, ako prenášať informácie o počasí, či o nebezpečenstve. V dejinách sa takto postupom času vyvíjalo médium pre prenos informácií.  

 jaskyňa

V ranných rokoch ľudstva prebiehal prenos informácií najmä zvukovými prejavmi, akusticky. V tomto období však boli médiá pre záznam akejkoľvek audiostopy nanajvýš fikciou. Podobu s informatikou by sme mohli hľadať možno len v obrazových prejavoch vytvorených vtedajším obyvateľstvom na primitívne médiá ako kameň, hlina, rohy zvierat… Nevieme do akej miery môžeme považovať tieto informácie za relevantné, no je zrejmé, že to bol prvý pokus spracovania a zaznamenávania informácie.

Rubriky
IT

Zneužitie informácií ako platidla

Zatiaľ čo v zdravotníctve, poľnohospodárstve a doprave je zlepšenie s využívaním informačného systému s prístupom k osobným dátam občanov úplne ľahko predstaviteľné, v justícií a financiách už aj inštinkt navráva, že by to mohlo dopadnúť zle. Tu totiž dochádza ku kolízií dvoch premís ľudského správania: túžba po moci a túžba po lepšej spoločnosti. Túžba po moci však predsa len z pohľadu histórie prevažuje a teda sa môže stať pre spoločnosť nebezpečnou.

ako-investovat-a-zachranit-sa-v-obdobi-korona-krizy

Ľudia v spodných vrstvách spoločnosti, ktorí nemajú prístup k vedeniu krajiny, by teda nemali byť ochotní poskytovať svoje informácie zo strachu z ich zneužitia. Aj napriek tomu každý deň posielajú cez internet rôznym spoločnostiam aj veľmi citlivé informácie. Nerobia tak celkom z nevedomosti, skôr z pohodlnosti. Ľudia nevedia, či a ako sú tieto dáta zneužívané, nezaujíma ich, čo za dáta poskytujú a čo sa s nimi ďalej deje.

Spoločnosť si zvykla, že pokiaľ chce využívať niektoré služby, platí za ne nie peniazmi, ale v dnešnej dobe informáciami. Moc, ktorú vďaka tomu majú spoločnosti a korporácie získavajúce tieto data, je nepredstaviteľná. Denné pôsobenie na ľudské vnemy môže nenápadnými krôčikmi ovplyvniť štátne voľby v jednotlivých krajinách, čo môže viesť až k vojenským konfliktom.

matrix-356024_640

Len ťažko si môžeme domýšľať, čo by mohli pracne zozbierané dáta najrôznejších inštitúcií spôsobiť v rukách nepovolaných. A tak jedna z najdôležitejších oblastí informatiky už nebude spočívať v spôsobe ukladania dát, ale v ich ochrane. A napriek tomu, že vývoj kybernetickej bezpečnosti je v plnom prúde, denne dochádza k únikom zle zabezpečených dát. Je to, bohužiaľ, nezmyselný boj s veternými mlynmi Dona Quijota, lebo útočníci vždy skôr či neskôr nájdu slabú časť systému a tam zaútočia. Chcú totiž získať moc a tú získajú, respektíve ju udržia, iba nezastaviteľní. 

Rubriky
IT

Čo je to informatika?

Takmer všetci ľudia si pod pojmom „informatika“ predstavia miestnosť plnú blikajúcich prístrojov – počítačov, monitorov a klávesníc. Táto predstava nie je úplne mylná – často sa informatika totiž študuje ako súčasť počítačových vied a informačných technológií – no rovnako často sa v týchto oboroch stretnete aj s matematikou, či fyzikou. Známy informatik a zakladateľ informatickej teórie hľadania najkratšej cesty, Edsger W. Dijkstra, povedal: „Informatika nie je o počítačoch viac ako je astronómia o teleskopoch.“ Počítače a zariadenia sú v informatike nástroje zrýchľujúce a uľahčujúce proces spracúvania informácií. Počítačom ako prístrojom sa osobne venuje počítačová veda, computing science.

podmienky sro

Informatika sama o sebe študuje a získava, spracováva (prekladá, či transformuje), uchováva, organizuje (a zároveň vytvára štruktúry na organizáciu), rozširuje a prenáša informácie – štruktúry, správanie a interakcie ako prirodzených, tak aj umelo vytvorených systémov. Teda, je to veda zaoberajúca sa štúdiom informácií a ich automatickým, algoritmickým spracovaním.

Rovnako ako napríklad biológia či chémia sa informatika ako veda v rámci štúdia svojho oboru zaoberá rôznymi predmetmi, podľa ktorých sa ďalej delí na disciplíny, a to teoretické, teoreticko-aplikované, aplikované, hraničné a technické.

statistika

Medzi teoretické disciplíny informatiky radíme hlavne diskrétnu matematiku, vrátane kombinatoriky, tvroby algoritmov, teórie vypočitateľnosti, a tak ďalej. K teoreticko-aplikovaným možno priradiť štúdium konkrétnych, už existujúcich algoritmov, programovacích jazykov a distribuovaných systémov. Aplikované informatické vedy sú “zodpovedné” za všetky technologické vymoženosti, s ktorými sa denne stretávame a využívame ich – informačné systémy (napríklad univerzít), operačné systémy zariadení, databázy. Technické informačné vedy prevádzajú myšlienky teoretickej informatiky a aplikovanej informatiky do formy. Technická informatika realizuje architektúru informačných systémov. Ku hraničným disciplínam radíme tie, ktoré hraničia s inými vedami – bioinformatika, medicínska informatika, A.I. (artificial intelligence alebo umelá inteligencia),…

Rubriky
IT

Priblíženie teoretickej informatiky

Teoretická informatika sa venuje hlavne skúmaniu logiky a tvorbe efektívnych algoritmov a pozoruje princípy a zákonitosti štúdia informácií. Aj preto vo svojej podstate je a bude stále aktuálna – na rozdiel od aplikovanej informatiky, ktorá sa deň odo dňa mení. Treba však uviesť, že s postupom času, pokrokmi v oblasti aplikovanej informatiky (vývojom technológií), kvôli stále komplikovanejším počítačom a prístrojom sa teoretická informatika neustále rozvíja a používa čoraz abstraktnejšie výrazy.

predaj sro

Cieľom teoretickej informatiky je skúmať možnosti analýz a spracovávania informácií, ich ukladanie, vytváranie a zdokonaľovanie kódovacích jazykov a metód na prácu s informáciami. Zaoberá sa štúdiom času, priestoru, dynamiky a komunikácie prístrojov. Vždy hľadá najefektívnejšie riešenie pre prenos čo najväčších dát a ich analýz. Poznatky teoretickej informatiky sú ďalej využívané všetkými disciplínami informatiky. S algoritmami a kódmi vytvorenými teoretickými informatikmi sa stretávame denne – pri používaní mobilných telefónov, počítačov či iných zariadení, v zdravotníctve, vo verejnej doprave,…

Vedné podoblasti teoretickej informatiky zahŕňajú mimo iné teóriu zložitosti, teóriu formálnych programovacích jazykov a ich sémantiku, či diskrétnu matematiku (kombinatoriku, teóriu grafov, matematickú logiku). 

images

Teoretická informatika je vlastne matkou pre všetky ostatné disciplíny informatiky. Z jej princípov, výpočtov a teórií čerpajú aplikovaná informatika, ako aj technická informatika a samozrejme aj hraničné informatické vedy. Bez jej prínosov by sme sa ako ľudstvo nikdy nedostali tam, kde sme. Nemohli by sme komunikovať naprieč celým svetom v priebehu pár sekúnd, nebolo by možné zachraňovať životy (nielen ľudské) v takej mierke ako môžeme dnes, neboli by sme schopní tvorby architektonických umeleckých diel ako je napríklad Burdž Kalífa. Teoretická informatika a jej dcérske odbory nám nielen zlepšujú kvalitu života, ale nám ho aj denne predlžujú a umožňujú nám prežívať zázraky, ktoré by si v minulosti bolo možno len ťažko predstaviť.

Rubriky
IT

Informačné technológie a budúcnosť

Zaznamenávanie, spracovávanie a sprostredkovávanie dát, ktoré nám informatika poskytuje by sa dali označiť ako základ budúcej spoločnosti. Ten, kto má prístup k informáciám, má totižto aj moc a človek odjakživa prahne po moci. Dostupnosť informácií ponúka ľahké nadobudnutie moci všetkým, ktorí by sa k nej inak nedostali. To môže mať blahodarné, avšak aj katastrofálne následky.

ZI

Dokonalý informačný systém v rukách osvieteného vedenia spoločnosti by umožňoval reagovať na potreby obyvateľstva na všetkých úrovniach.
V poľnohospodárstve by priniesol možnosť plánovaného hospodárstva na základe záznamov o tržbe a dopyte, čo by obmedzilo plytvanie potravinami.

V zdravotníctve sa ponúka dnes toľko skloňovaná digitalizácia, spočívajúca v zavedení jednotnej karty pacienta, do ktorej by mali prístup jeho ošetrujúci lekári. Tým by zmizla nutnosť neustáleho opakovania anamnézy a lekárom zaťaženým byrokraciou by konečne odľahlo. Vďaka tomu, by sa mohli sústrediť na poskytovanie kvalitnej lekárskej starostlivosti.
Komplexný systém zbierania dát dopravy by s pomocou výpočtovej techniky umožnil autonómne riadenie dopravy, vrátane osobných automobilov. To by so sebou prinieslo elimináciu zbytočných dopravných nehôd spôsobených ľudským faktorom a tiež zvýšenie spoľahlivosti transportných služieb.

graph-3033203_640

Takmer vo všetkých oblastiach súvisí využitie informácií s obmedzením slobody, a to síce môže priniesť spoločnosti celý rad benefitov, ale za cenu nedôvery k držiteľovi informácií. Predstava fungovania justície v štáte, ktorý starostlivo zbiera dáta o svojich občanoch je takmer dystopická. Rovnako ako aj ich využitie vo finančníctve. Mohlo by samozrejme dôjsť k úplnému potlačeniu kriminality a korupcie, k likvidácii čierneho trhu a prerozdeleniu finančných prostriedkov do miest, kde sú potrebné. Ale toto je pravdepodobné skôr menej ako viacej.

Rubriky
IT

Informatika v zdravotníctve? Umelá inteligencia?

Informatika je neodlučiteľnou súčasťou života moderného človeka. V zdravotníctve plní informatika deň odo dňa dôležitejšiu a dôležitejšiu rolu a preto je dôležité (najmä pre zdravotníkov) vziať na vedomie jej existenciu a čo najlepšie pochopiť jej princípy. Je možné, že postupom času a vývojom technológií budú lekári ako ich dnes poznáme nahradení, no myslíme si, že ľudský element v kontakte s pacientom zostane dôležitý a prítomný vždy.

computer-1373684_640

Za posledných pár desaťročí sa informatika, ako taká, stala veľmi dôležitou súčasťou zdravotníctva, a preto by sa ju mali najmä lekári, zdravotníci, no aj študenti zdravotníckych odborov (medicína, zdravotná sestra, embryológia, genetika,…) snažiť pochopiť a začať ju už teraz aplikovať do ich životov.

Aby sme takpovediac „kráčali s duchom doby“, ktorá je veľmi rýchla a meniaca sa, a v ktorej momentálne naozaj vládnu svetu informačné technológie. Ktovie, možno časom budú aj lekári vedieť byť nahradení umelou inteligenciou (A.I. – artificial intelligence).

pexels-photo-3850748

Ľudský faktor v zdravotníctve by sa mal snažiť byť čo najšpičkovejším. Nemal by sa brániť postupu technológií a nebáť sa nahradenia umelou inteligencou. Treba si uvedomiť, že umelá inteligencia človeka nikdy nebude môcť plne nahradiť. Nie je a pravdepodobne nikdy nebude schopná empatie a “selského rozumu”. Umelej inteligencii sa síce nikdy nebudeme môcť vyrovnať intelektom a pamäťovými možnosťami, no ona sa nám nemôže vyrovnať v ľudskosti. Je potrebné, aby lekári a zdravotníctvo s umelou inteligenciou a informačnými technológiami ple spolupracovali, aby vytvorili čo najefektívnejší tím.

Umelá inteligencia, počítače a zariadenia sú síce precízne a naoko dokonalé, no chýba im ľudská duša, dôvtip a schopnosť súcitiť so svojim druhom. Netreba zabúdať, nie nadarmo sa hovorí “Technika je dobrý sluha, ale zlý pán.” – všetko s mierou.

 

Moderné a atraktívne dlhé svetre

Dámske svetre, kardigány, úpletové sety, dlhé pulóvre sú dlhoročnou súčasťou moderného dámskeho šatníka, ich využitie je tak rozmanité, že si ich ženy obľúbili a nevzdávajú sa ich.

Príjemne zahrejú, doplnia športové ale aj elegantné oblečenie a vytvoria z nich neopakovateľný módny kus.

Ponuka dlhé svetre Vám predstavuje atraktívne módne kúsky neopakovateľných strihov a farieb, ktoré pristanú skutočne každej žene.

portrait-3083404_640

Originalitu a ženskosť predstavujú úpletové modely vo forme rozšírených nohavíc s úpletovým svetríkom, ktoré sú v jednom tóne a ktoré svojou atraktivitou a módnym stvárnením uchvátia nejednu ženu. Stačí si k nim zvoliť tie pravé doplnky a neopakovateľný model je na svete. Farebnosť kolekcie je pestrá, od neutrálnych, zemitých až po pastelové tóny.

Ponuka obsahuje aj množstvo dlhých svetrov vo forme kardigánov, buď jednofarebných alebo so vzorom, ktoré sa hodia aj k elegantným šatám, alebo naopak aj k rifliam. Získate vďaka nim nielen funkčný odev, ktorý zahreje, ale aj módny doplnok, ktorý upúta. Športový nádych umocníte výberom dlhého svetra s kapucňou, ktorý je súčasným hitom a pri správnej kombinácii pekne vynikne aj s ľahkými letnými šatami. Farebnosť je takisto rozmanitá, výberom správneho odtieňa dáte štýl svojmu modelu.

Ak máte radi pohodlie, zvoľte si dlhý pulóver vo forme šiat, ktorý je priam ideálny na zimné dni a v kombinácii s hrubšími tmavými pančuchami pôsobí elegantne.

Ponúkaná kolekcia sa vyznačuje nielen kvalitou, moderným spracovaním, ale aj ženským vyžarovaním. Kombinácia mäkučkej vlny a ladných ženských kriviek sú ideálnou dvojicou a aj preto ženy obľubujú dlhé svetre a úpletové modely v rôznych prevedeniach.

sweater-3124635_640

Nechajte sa inšpirovať bohatou a originálnou kolekciou a vyberte si z ponuky kardigán alebo model, ktorý Vám pristane a v ktorom zažiarite.

Určite budete počuť vetu, ako Vám to dnes pristane.