Tessera

Informatika, informácia v minulosti

Slovo informatika nás prenasleduje v našom každodennom počínaní. Význam tohto pojmu však nie je vždy taký zrejmý ako sa môže javiť. Jazykovedný ústav ľudovíta Štúra vysvetľuje slovo informatika nasledovne: „vedný odbor zaoberajúci sa štruktúrou, vlastnosťami (nie obsahom), spracovaním a využitím informácií, najmä vedeckých, “ alebo: „počítačové spracovanie informácií “.

 

Aby sme mohli ďalej hovoriť o infromatike, je potrebné si presne definovať pojem “informácia“. Informácia je, najjednoduchšie povedané, akási správa o deji podaná medzi odosielateľom a prijímateľom, ktorá znižuje prijímateľovu neznalosť o deji. Správa sa stáva informáciou, keď je spracovaná – človekom, prípadne digitálne.  

 step-by-step-g7b3ac1ef8_640

Druhá definícia informatiky je intuitívnejšia. V tejto časti však budeme pracovať s prvým výkladom, keďže laické znalosti by neboli schopné plnohodnotne obsiahnuť vývoj techniky. Informatika sa ukazuje z tohto uhla pohľadu staršou ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Informatika, alebo skôr jej predchodcovia, sprevádzali ľudstvo počas celej jeho epochy. Informácia bola vždy uschovávaná a prenášaná rozličnými formami, už jaskynní ľudia hľadali cestu, ako spolu komunikovať na dlhšie vzdialenosti, ako prenášať informácie o počasí, či o nebezpečenstve. V dejinách sa takto postupom času vyvíjalo médium pre prenos informácií.  

 jaskyňa

V ranných rokoch ľudstva prebiehal prenos informácií najmä zvukovými prejavmi, akusticky. V tomto období však boli médiá pre záznam akejkoľvek audiostopy nanajvýš fikciou. Podobu s informatikou by sme mohli hľadať možno len v obrazových prejavoch vytvorených vtedajším obyvateľstvom na primitívne médiá ako kameň, hlina, rohy zvierat… Nevieme do akej miery môžeme považovať tieto informácie za relevantné, no je zrejmé, že to bol prvý pokus spracovania a zaznamenávania informácie.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén